Raadsvergadering 16-06-2020

Discussie gemeentelijke verbindingsweg

Deze avond ging het weer eens over de gemeentelijke verbindingsweg. Dit keer werd de raad gevraagd om te besluiten het voorbereidingstraject van de gemeentelijke verbindingsweg op te schorten.

Door de nieuwe ontwikkelingen rondom de westelijke randweg, met als ‘projectnaam’ vloedbeltverbinding, vindt de fractie van GB90 het verstandig de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke verbindingsweg op te schorten. Gelijktijdig is al eerder verzocht om dan wel een alternatieve spoorondergang aan de westzijde van Borne te onderzoeken. De problemen in het kader van de spoorse doorsnijding in Borne (veiligheid en woon- en leefklimaat) moeten immers wel opgelost worden. Daarom is tijdens deze vergadering ook besloten €50.000,- te reserveren voor een onderzoek naar dit alternatief.

Voor GB90 is het belangrijk dat dit onderzoek zich niet sec richt op een ondergang aan de Oonksweg. Eerder hebben onderzoeken uitgewezen dat dit de meest ongunstige variant aan de westkant van Borne is. Bovendien zijn er in het verleden toezeggingen gedaan aan bewoners van de Prins Bernhardlaan en het Oldhof met betrekking tot de verkeersbelasting op omliggende wegen. Er is echter wel sprake van een nieuwe situatie door de versnelde komst, althans dat hopen we, van de vloedbeltverbinding en andere ontwikkelingen. GB90 wil dat een gedegen verkeerskundig onderzoek naar alle effecten van diverse alternatieven wordt gedaan, voordat we kunnen besluiten of er betere opties voor de verbindingsweg zijn.

Dat er een ondertunneling moet komen aan de westzijde van Borne staat voor GB90 buiten kijf. Beginnen met een tunnel in het centrum van Borne (lees: Azelosestraat) heeft een dermate grote aanzuigende werking, dat het het woon- en leefklimaat (en veiligheid) alleen maar verslechterd. Eerdere onderzoeken hebben dit reeds aangetoont. Het gaat hier met name over verkeer uit Borne zelf, en verkeer afkomstig uit bijvoorbeeld de Stroom Esch. De vloedbeltverbinding verandert hier helaas niets aan. Dit is ook de reden dat gemeente Borne een Totaalvisie heeft opgesteld met het principe ‘van buiten naar binnen’. Meer hierover lees je in onze archieven.

Zoals je kunt lezen in onze bijdrage tijdens deze raadsvergadering, hieronder, is GB90 positief over de variant ‘tracé bundeling spoorlijn’ zoals wordt meegenomen in de studie naar de Vloedbeltverbinding. Het lijkt enorm op de 3+ variant die al in 2013 door GB90 is ingebracht. Door andere partijen wordt beweerd dat dit de Zenderse Es zou aantasten. Ook de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel lijkt zich nog altijd te verschuilen achter dit standpunt. De Zenderse Es heeft een beschermende bestemmingsregeling in de Omgevingsvisie van de provincie.

Echter waar aan voorbij gegaan wordt, is dat de nieuwe rondweg in deze variant strak langs de spoorlijn wordt aangelegd. De ruimte daarvoor is beschikbaar en het gehele tracé komt dan verdiept in de Es te liggen. Door de bestaande N743 vervolgens (grotendeels) af te waarderen, wordt de Zenderse Es juist vergroot en in ere hersteld in plaats van (verder) aangetast. Landschappelijke structuren kunnen worden hersteld en recreatieve verbindingen in de Groene Poort van Borne kunnen worden versterkt.

Aan de andere kant van Borne kan hierdoor eindelijk de lang verwachte knip in de N743 worden gerealiseerd. De tak van deze Vloedbeltverbinding op de bestaande N743 (voor verkeer vanaf de Stroom Esch) kan dan weer het beste zo dicht mogelijk richting de Molenkamp worden gelegd. Zodoende wordt de Zenderse Es ook door deze verbinding niet aangetast. Sterker nog; de verbinding kan een bijdrage leveren aan landschapsherstel van de Es, waar nu sprake is van een niet wenselijke (harde) overgang van industrie naar de Es. Bovendien is er geen alternatief voor de verbindingsweg meer benodigd en kunnen mogelijk de gereserveerde subsidiegelden van ProRail worden ingebracht in dit project (want het lost een gemeentelijk probleem op). Daardoor kan, niet geheel onbelangrijk, de financiële bijdrage door gemeente Borne aanzienlijk worden beperkt.

En zie daar; het oorspronkelijk plan ‘3+ variant’ is mogelijk voor alle partijen de beste optie. Het is nu met name aan onze portefeuillehouder om de werk/projectgroep Vloedbeltverbinding te overtuigen van deze variant.

Bijdrage GB90 raad 16-06-2020

Zoals we allemaal weten kent onze gemeente 2 grote infrastructurele knelpunten. Dat zijn de N743 die dwars door de kern van Borne en Zenderen loopt én de spoorse doorsnijding met 5 gelijkvloerse spoorwegovergangen.

Het is een onwijs complex onderwerp, waar onze gemeente maar liefst 20 jaar onderzoeken naar heeft uitgevoerd en plannen voor heeft gemaakt. De complexiteit wordt onderstreept door het feit dat verschillende partijen in deze gemeenteraad door de jaren heen van standpunt over dit onderwerp zijn veranderd.

Waar we het volgens mij als raad het wél altijd over eens zijn geweest is dat we de 2 grote infrastructurele knelpunten, de barrières die Borne en Zenderen onderbreken, willen oplossen. Dit om de veiligheid in onze gemeente te verbeteren en daarmee een beter woon- en leefklimaat te bewerkstelligen.

En zeg nou zelf… Hoe mooi zou het zijn als we, vanuit deze gedachte, met de complete raad weer op één lijn zouden komen. En wat zou het nog mooier zijn als na 20 jaren onderzoeken en plannen maken, we er daadwerkelijk voor zorgen dat we een nog beter woon- en leefklimaat in Borne krijgen?

Vandaag hebben wij via de website van gemeente Borne een notitie Reikwijdte en detailniveau van de nieuwe westelijke randweg, of vloedbeltverbinding, in kunnen zien. GB90 is verheugd over deze ontwikkelingen, ik kom daar zo in mijn bijdrage nog op terug.

Een westelijke randweg is al jaren onderdeel van onze mobiliteits- en structuurvisie. Hopelijk worden de plannen die er zijn snel werkelijkheid, maar helaas weten we ook hoe het soms gaat met planvorming. Net om die reden vindt GB90 het verstandig om de voorbereiding van de Verbindingsweg op te schorten, maar het complete project vooralsnog niet los te laten.

De Verbindingsweg inclusief de knip in de N743 was, en is nog altijd, de eerste stap van onze Totaalvisie. De gehele Totaalvisie, inclusief al haar stapstenen, moet een oplossing bieden voor onze infrastructurele knelpunten. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat er ook een westelijke randweg gerealiseerd zou worden. Echter wat we toen nog niets wisten, was dat deze westelijke randweg mogelijk vrij snel ontwikkeld zou kunnen worden.

Nu, medio 2020, ziet het er naar uit dat de schop voor deze westelijke randweg mogelijk al binnen enkele jaren in de grond gaat. Laten we eerlijk zijn; dat verandert wel wat aan de situatie!

Betekent dat, dat de verbindingsweg niet meer noodzakelijk is? Nee. De onderzoeken uit 2014 wijzen uit dat de verbindingsweg haar functie blijft behouden én dat de verbindingsweg de op dat moment meest ideale variant was.

Wat moet er dan nu onderzocht worden?

Wat GB90 betreft is het vrij eenvoudig;

Is de Verbindingsweg nog steeds de meest ideale variant, of zijn er andere/betere alternatieven? Het versneld aanleggen van de westelijke randweg, actuele verkeerscijfers binnen en rondom Borne en effecten van overige aanpassingen aan het wegennet die inmiddels zijn gerealiseerd zijn redenen om hier onderzoek naar te doen.

Dat wil niet zeggen dat we de gehele Totaalvisie opnieuw gaan uitwerken. De uitgangspunten die ten grondslag lagen aan deze visie zijn namelijk niet gewijzigd. Zo was ook de westelijke randweg immers al opgenomen als randvoorwaarde. Het principe van buiten naar binnen blijft dan ook overeind.

Wat GB90 wel met klem wil benadrukken, is dat de verkeerskundige effecten van een alternatief, op basis van de nieuwe cijfers óók worden onderzocht. Er kan geen sprake zijn van slechts een tracéstudie.

Het door de portefeuillehouder verstrekte schema, naar aanleiding van onze vragen doet echter anders vermoeden. Hier staat al in vermeld, onder punt 4, dat er wordt gefocust op een onderdoorgang aan de Oonksweg.

Ik zou de portefeuillehouder willen verwijzen naar de opsomming van criteria voor woon- en leefklimaat en verkeer, zoals omschreven in de notitie Reikwijdte en detailniveau van de nieuwe westelijke randweg. GB90 zou toch ten minste deze inhoudelijke criteria terug willen zien in een uit te voeren onderzoek.

Daarnaast staat in deze notitie ook een zeer interessante variant van de westelijke randweg genoemd waarnaar een tracéstudie wordt uitgevoerd. De variant is genaamd ‘tracé bundeling spoorlijn’ en lijkt verdacht veel op de in 2013 door GB90 ingebrachte 3+ variant.

Destijds de op papier beste oplossing voor de spoorse doorsnijding aan de westkant van de kern van Borne. De onderdoorgang wordt bij deze variant in de buurt van de geplande verbindingsweg aangelegd en aangesloten op de N743.

Stel nu dit wordt de variant die door de provincie verder wordt uitgewerkt. Dan is dat zeker van invloed op het door ons uit te voeren onderzoek naar een alternatief voor de verbindingsweg. Wordt daar in het onderzoek ook rekening mee gehouden?

Onze conclusie;

Wij vragen het college vanwege alle voorgenoemde argumenten, om een degelijk onderzoek uit te voeren naar een alternatief voor de verbindingsweg.

Dit zodat onze raad op basis van álle informatie, waarin essentiële verkeerskundige effecten zijn onderzocht, een goed afgewogen besluit kan nemen. Wat GB90 betreft blijft het dan dit keer niet alleen bij onderzoeken en plannen maken. Maar kunnen we hopelijk, als voltallige raad, een besluit nemen zodat binnen afzienbare tijd het woon- en leefklimaat binnen Borne en Zenderen daadwerkelijk wordt verbeterd.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)