Variant 3+ van de Westelijke Randweg

Inleiding

Tijdens de informatieavond d.d. 19 maart jl. bestond er blijkbaar onduidelijkheid over hetgeen de raad is toegezegd in de vergadering van 18 december 2012.
De motie van 5 februari 2013 lijkt echter geen twijfel te laten bestaan over hetgeen de raad heeft bedoeld. Aangezien de uitvoering van de voorkeursvariant 5-b waarschijnlijk meer dan 12 of 15 jaar op zich zal laten achten, worden een aantal knelpunten en punten die in strijd zijn met de visie van de raad, in de huidige wegenstructuur niet opgelost. Te denken valt daarbij aan o.a. de Hosbekkeweg- Oonksweg-Prins Bernhardlaan, de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten, het verkeersaanbod in Zenderen en de afwikkeling van het verkeer vanuit Weerselo/Saasveld.

De raad heeft dan ook opgeroepen om voor zoveel mogelijk knelpunten een tijdelijke oplossing te onderzoeken, waarvan de resultaten vóór de vaststelling van de structuurvisie bekend zouden moeten zijn.
Onder andere de gememoreerde onduidelijkheid tijdens de bijeenkomst van 18 maart jl. is voor GB’90 reden geweest om versneld met een mogelijke integrale oplossing te komen. .
Een oplossing die, indien de voorkeursvariant om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden c.q. de uitvoering leidt tot het – in de ogen van de raad – onverantwoord uitstellen van het oplossen van de bestaande onacceptabele knelpunten, zelfs de status van tijdelijk zou kunnen ontstijgen.

Gezien de positionering van deze variant bestaat de sterke indruk dat de uitvoering van de Westelijke Randweg in een korter tijdsbestek kan worden gerealiseerd.

Delen van de oplossing kunnen deze of gene bekend voorkomen. Wij hebben ze echter, voor zover bekend, bij elkaar gevoegd en vervolgens met onze eigen ideeën gecompleteerd.

Hieronder wordt de zogenaamde GB90-variant voorgesteld.

Routering

 • Vanaf Hosbekkeweg over het “paasvuurterrein”
 • Onder het spoor door.
 • Direct ná de spoorse doorsnijding, linksaf parallel aan (de noord/oostzijde van) het spoor richting Zenderen.(eventueel, indien nodig d.m.v. een rotonde)
 • Bij Zenderen de keuze maken, of de boog om Zenderen (noordvariant), of onder Zenderen langs (zuidvariant),vervolgens de aansluiting op de Albergerweg.
 • Eveneens na de spoorse doorsnijding een weg (mogelijk strak) langs het Molenkamp tot de huidige N743.
 • Ergens op deze route een in- en uitvalsweg naar en van het industrieterrein Molenkamp.
 • Bij de aansluiting op de N743 buigt de weg naar de bestaande rotonde van “Platenkamp”.
 • Gelijkvloerse kruising Bekenhorsttunnel;
 • De huidige spoorwegovergang Oonksweg kan worden opgeheven.

Samenvatting overzicht voor- en nadelen

Voordelen van deze routering:

 • Het knelpunt Oonksweg wordt opgelost
 • Het knelpunt Oonksweg-Prins Bernhardlaan wordt opgelost
 • Geen doorgaand verkeer in Zenderen meer
 • De knip in de huidige N743 ter hoogte van de Bornsche Maten kan worden gerealiseerd
 • Een mogelijke combinatie met de aanleg van de F-35
 • Eventueel opheffing spoorwegovergang mr. Thienweg
 • De Zendersche Esch/Groene poort wordt niet doorsneden door 3 verkeersaders (variant 5b, spoor en N743) maar door slechts 1 (gecombineerde) doorsnijding waardoor de ZE/GP een “boost” krijgt
 • Geen c.q. minder problemen met grondeigenaren. Te denken valt daarbij aan Twickel;
 • grondeigenaren langs het spoor (mogelijkheid van grondruil met vrijkomende gronden N743); grondeigenaren op voorkeurstracé 5b
 • Er hoeft (nog) geen keuze gemaakt te worden maken voor verdiept spoor versus tunnel
  De optie van (enigszins verkort) verdiept spoor blijft overeind. Afhankelijk van een positieve bijstelling van de cijfers van het goederenvervoer i.v.m. de economische ontwikkeling c.q. de routekeuze voor toenemend vrachttreinverkeer, blijven beide opties open.

Nnadelen van deze routering:

 • mogelijk aanzuigende werking verkeer Stroom Eschlaan
 • problemen met de ligging van de ijsbaan in de “noord-variant” om Zenderen
 • bereikbaarheid landbouwverkeer (evt. flankerende maatregelen nodig)
 • bereikbaarheid van de kern Borne voor bewoners Zenderen met gemotoriseerd verkeer. Daar moet naar gekeken worden (Lidwinaweg?)

Financiering

Begroot is de 3-light met aanvulling van een tunnel op 27 miljoen euro.
Dat zal door het verleggen van de N743 vanzelf duurder worden, maar blijft in de visie van GB’90 goedkoper dan de variant 5-b.

Daarnaast zijn mogelijk andere financieringsbronnen het onderzoeken waard.
Dekking kan o.a. plaatsvinden door aan:

 • financiering provincie (o.a. tunnel, oplossing probleem Zenderen)
 • financiering regio (o.a. tunnel, oplossing verkeer “achterland”)
 • financiering Rijk (o.a. tunnel)
 • financiering Prorail/Min VWS (opheffen spoorwegovergang Oonksweg en evt. mr. Thienweg)
 • financiering Groene poort (herstel essenlandschap c.q. ijstijd), eventueel met co-financiering

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)