Verkiezingsprogramma 2014-2018

Gemeentebelangen 1990, kortweg GB’90, bewijst al 24 jaar met goede programma’s een stabiele factor te zijn in de gemeentelijke politiek.

GB’90 gaat mee met de tijd.

Voorwoord

Gemeentebelangen 1990, kortweg GB’90, doet alweer voor de zevende keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze heeft de afgelopen 24 jaren bewezen een stabiele factor te zijn in de gemeenteraad. Goede programma’s en voortdurend werkend aan verbeteringen. GB ’90 is dé plaatselijke politieke groepering die zich open, helder en zuiver wil inzetten voor alle inwoners van Borne, Hertme en Zenderen. Het verbeteren van de kwaliteit van onze gehele Bornse samenleving staat voorop.

GB ’90 gaat voor nu en in de toekomst uit van een vitale en zelfstandige gemeente Borne waarbij de Bornse cultuur en identiteit centraal staan, maar ook de samenwerking binnen Twente als onontbeerlijk wordt gezien. GB’90 bestuurt niet op afstand, maar dicht bij de burgers. Als plaatselijke politieke partij is GB’90 in staat om op lokaal niveau problemen op te lossen, ambities waar te maken en thema’s uit te werken. Creatief, snel en doeltreffend. GB’90 voelt zich verantwoordelijk voor het prettig wonen, werken én leven van alle inwoners in onze gemeente. Partijpolitieke belangen dienen daarbij ondergeschikt te zijn aan een eigentijdse en functionele benadering.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GB’90 voor de periode 2014 – 2018. Veel mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van onze gemeente en samenleving, hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit programma. Op onze kandidatenlijst staan maar liefst 19 enthousiaste mensen die graag inhoud willen geven aan het programma. Gericht op hoofdlijnen, soms op detailniveau met concrete voorbeelden. In het verkiezingsprogramma kunt u lezen op welke wijze GB’90 de gemeente Borne vorm wil geven.

Mocht u verduidelijking wensen, commentaar willen leveren of zijn er zaken die u mist of wilt ook u op één of andere manier een bijdrage willen leveren, dan kunt u contact opnemen met één van ons. U kunt ook eenvoudig via onze website www.gb90.nl uw opmerkingen doorgeven. Namens het bestuur en de kandidaten van GB’90 wensen we u veel leesplezier en rekenen we op uw stem op 19 maart 2014.

Wat hebben we bereikt?

Over de afgelopen jaren is er veel ontwikkeld. GB’90 staat voor het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze gehele Bornse samenleving. Dat betekent niet alleen oplossen van problemen en knelpunten, maar ook oppakken van nieuwe ontwikkelingen. GB’90 is van mening dat uitdagingen zijn aangegaan en ambities op een goede en verantwoorde wijze zijn uitgevoerd. Een korte bloemlezing:

 • Verdere ontwikkeling Bornsche Maten
 • Herinrichting van kinderspeelplaatsen in wijken
 • Reconstructie Parallelweg
 • Burgerparticipatie (MijnBorne 2030)
 • Wandelpaden in de Groene Poort
 • Lokale Educatieve Agenda
 • Aanstelling bedrijfscontactfunctionaris
 • Modernisering en verfraaiing van het centrum
 • Verbetering openbaar groen
 • Een gezonde financiële basis
 • Kunstgrasveld Zenderen Vooruit
 • Versterkte samenwerking met wijk- en dorpsraden
 • Ontwikkeling van de Veste als centrum voor de Bornsche Maten
 • Continuering armoedebeleid
 • Financiële verwevenheid met Woonbeheer beëindigd
 • Mountainbikeroutes
 • Nieuwe economische dragers voor de agrarische sector
 • Samenwerking op regionaal niveau om kwaliteit te behouden en kosten te besparen.
 • Stimuleringsmaatregelen voor woningbouw
 • Revitalisering Molenkamp
 • Planontwikkeling ter bestrijding van verkeersproblemen en overlast door lawaai/geluid en trillingen rondom de spoorse doorsnijding
 • Planontwikkeling voor randwegen en verdiept spoor
 • Digitalisering van diensten en informatievoorziening
 • 30 km zones
 • Ombudsfunctie GB’90 (inloopuur)
 • Nieuwe subsidieverordening sociaal-cultureel werk

Het is duidelijk: sinds de oprichting van GB’90 is veel tot stand gebracht. Dat is natuurlijk geen reden om achterover te leunen.
Integendeel: GB’90 blijft meewerken aan de ontwikkeling van de gemeente Borne en gaat mee met de tijd.

GB’90 ziet het, GB’90 pakt het op!

GB’90 is van mening dat er de afgelopen jaren veel is bereikt en wil verder op dit spoor.

Rheineplein  1

Door maatschappelijke veranderingen en digitalisering wordt vaker een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Tegelijkertijd wordt de afstand tussen inwoners en instanties vaak groter en raken mensen het overzicht kwijt.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 is voorstander van een fysiek loket voor alle vragen over gemeentelijke zaken en over andere diensten en instellingen.
Bij deze “Balie voor Bornse Burgers” worden inwoners, verenigingen en clubs op weg geholpen door inwoneradviseurs.
GB’90 houdt onverkort vast aan een goede bereikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening, ook na uitbesteding. Een (klanten)panel is een mooi middel om de service te waarderen.

Samenwerken

Het rijk legt steeds meer taken bij de gemeente neer, terwijl de budgetten worden verlaagd. Decentralisatie en transitie.

Wat pakt GB’90 op?

GB 90 wil dat Borne een voortrekkersrol heeft bij het ontwikkelen van een bestendige samenwerking op regionaal niveau.
GB’90 wil de dienstverlening verder vormgeven door nauwere samenwerking met andere gemeenten om kwaliteit te waarborgen, de kwetsbaarheid te verminderen en kosten te besparen.

Lokaal bestuur

GB’90 vindt het belangrijk dat mensen betrokken zijn bij het lokale bestuur. De baas blijven in eigen gemeente is daarbij leidend.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 wil de afstand tussen politiek en inwoners verkleinen.
Een aantal ideeën hiervoor:

 • een gezamenlijk raadsprogramma van en door alle partijen;
 • meer ruimte voor bijeenkomsten met de samenleving;
 • minder vergaderdrukte in het gemeentehuis.
 • de controlerende taak invullen met behulp van vakspecialisten.
 • een kleinere besluitvormende raad, lees verder

Financiële huishouding in balans

GB’90 hecht, zoals altijd, aan een degelijk financieel beleid . Daarbij hoort een behoedzame en een degelijke financiële huishouding. Door kostenbesparing ontstaat ruimte om te investeren.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 wil de woonlasten zoveel mogelijk op het huidige niveau houden en blijft zoeken naar kostenbesparing ook om lastenverzwaring te voorkomen.

Zorg en welzijn

De centrale overheid zal de komende jaren steeds meer taken over naar de gemeenten. Het gaat hierbij om omvangrijke taken zoals de Jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Passend Onderwijs. Deze wijzigingen betekenen een gigantische klus voor alle betrokkenen. Financieel gezien betreft het de helft van het beïnvloedbare deel van de gemeentelijke begroting. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen.
Er moet een afweging gemaakt worden of er betere alternatieven zijn voor de reeds verstrekte zorg of ondersteuning.

Wat pakt GB’90 op?

Het huidige kwaliteitsniveau van de zorg moet op z’n minst gehandhaafd worden, met zorg op maat en in de buurt. De gezamenlijke aanpak met 14 Twentse gemeenten is voor GB’90 een must, maar wel met het uitgangspunt: “wat lokaal kan, lokaal doen”.
Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen rekenen op een netwerk van professionals en vrijwilligers dat laagdrempelig en snel bereikbaar is.

Schoon heel en veilig

Het is prettig dat alles in onze dorpen goed onderhouden wordt. GB’90 heeft ook veel aandacht voor de veiligheid in onze gemeente op het gebied van wonen, werken en verkeer.

Wat pakt GB’90 op?

Kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en gehandicapten zijn wat GB’90 betreft, maatgevend. Dat wil zeggen dat ook voor deze mensen verkeersdeelname overzichtelijk en probleemloos is.
Sociale veiligheid vraagt om een gezamenlijke inspanning van inwoners, gemeente, politie en sociale partners.

Voorzieningen

Borne heeft als relatief kleine gemeente een goed pakket aan voorzieningen op sociaal, cultureel en sportief gebied. Zo kunnen wij trots zijn op ons Kulturhus de Bijenkorf, het Dijkhuis en onze sportvoorzieningen.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 vindt het belangrijk dat alle inwoners van de voorzieningen gebruik kunnen maken, ook de meest kwetsbaren en de minst draagkrachtigen.
GB’90 maakt zich sterk voor de instandhouding van deze voorzieningen, waarbij een beroep wordt gedaan op de gebruikers om in gezamenlijke verantwoordelijkheid mee te werken aan die instandhouding.

Bereikbaarheid

Borne ligt centraal in Twente met goede verbindingen over de weg en met het spoor.

Wat pakt GB’90 op?

GB90 wil voortdurend werken aan maatregelen om verkeerstechnische knelpunten op te lossen en de verkeersveiligheid te vergroten.
Zoals een goede verkeersafwikkeling aan de westkant van de kern Borne en van Zenderen en het realiseren van “de knip” in de rondweg om de aansluiting van de Bornsche Maten met de kern van Borne te realiseren.

Het spoor bijster

Over het spoor is veel gezegd en gesproken. Ook GB’90 heeft voortdurend aandacht voor de spoorse problematiek. Het recentelijke ongeval, waarbij sprake was van een ontspoorde wagon en veel schade over een traject van 5 kilometer, geeft nog maar eens aan hoe urgent aanpassingen noodzakelijk zijn.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 heeft meerdere oplossingen en mogelijkheden aangedragen, waaronder de 3+ variant voor een westelijke randweg. GB’90 gaat onverkort voor oplossingen van infrastructurele problemen, welke worden veroorzaakt door de spoorse doorsnijding. Doel is een veilig en vlot spoortraject, waarbij de overlast voor de directe omgeving moet worden beperkt. In de nieuwe structuurvisie zullen de oplossingsrichtingen voor de spoorse doorsnijding opgenomen zijn. Tot dan blijft het standpunt van GB’90 gehandhaafd:

 • Geen uitbreiding of verplaatsen goederenvervoer,
 • Alternatieve aanleg door verdiept spoor of verhoogd of ondertunneling.

Aantrekkelijk centrum en parkeerbeleid

Hoewel er fors en goed wordt geïnvesteerd in het centrum is GB’90 van mening dat er toch nog verbeteringen mogelijk zijn om het centrum veiliger, beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 zet in op het autoluw maken van Grotestraat-midden (Dorsetplein-Kerkplein) ten behoeve van het winkelend publiek .
Voor winkelbevoorrading moeten nieuwe afspraken gemaakt worden, waarmee onveilige en ongewenste situaties door (bevoorrading)vrachtverkeer voorkomen worden. Het creëren van een transferium, bijvoorbeeld op de Veldkamp, is een mogelijke oplossing. Als dat voor Borne alleen niet te realiseren is zal dit op de schaal van de Netwerkstad onderzocht moeten worden.
Daarnaast wil GB’90 aanpassing van het gevelbeeld in het centrum stimuleren bijvoorbeeld door andere vormen van reclame-uitingen. Eerdere aanpassingen door particulier initiatief, werken als goede voorbeelden.
In het centrum kan het parkeren nog verder verbeterd worden door een gedifferentieerd parkeerbeleid voor de blauwe zone. Vrij parkeren is en blijft immers een aantrekkelijk punt voor het winkelend publiek. De parkeergarage wordt nog altijd niet optimaal gebruikt en daarom is GB’90 een voorstander van een betere en duidelijker parkeerroutering naar alle P-plaatsen.

Dorp, wijk en buurt

Borne een kleine plattelandsgemeente met drie kernen in een aantrekkelijk buitengebied.
GB’90 wil investeren in goede voorzieningen omdat dat hoort bij een samenleving waar het prettig wonen is.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 wil de diverse dorps- en wijkplannen die de bewoners hebben opgesteld ondersteunen. De uitvoering van de programma’s is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en gemeente. GB’90 stimuleert groepen inwoners om initiatieven te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het sociale woon- en leefklimaat. Noaberhulp en bewonersparticipatie geven een toegevoegde waarde waaraan iedereen kan bijdragen.

Milieu en duurzaamheid

GB’90 vindt dat er bewuste en gerichte aandacht voor het milieu en de leefomgeving moet zijn. Onze levensstandaard betekent hoge belasting voor het milieu. Het is noodzakelijk om deze zogenaamde “footprint” zo klein mogelijk te houden.

Wat pakt GB’90 op?

Bij alle (nieuwe) plannen is het “klimaat vraagstuk” onderwerp van gesprek. GB90 staat open voor nieuwe vormen van energie. Het beter scheiden van ons afval moet een succes worden; afvalstoffen worden grondstoffen. Zo wil GB’90 werken aan een afval loze samenleving in 2030. Het spaart niet alleen ons milieu, maar het is ook een besparing in de kosten.

Recreatie en toerisme

Bij recreatie en toerisme denkt GB’90 aan twee boegbeelden; de Groene Poort en Oud Borne. Het centrum is hierbij ondersteunend. Borne beschikt over veel groen in haar omgeving en we hebben een beschermd dorpsgezicht. Dit is niet alleen van belang voor het bevorderen van recreatie en toerisme, maar ook voor een positieve beleving van eigen woonomgeving.

Wat pakt GB’90 op?

De Groene Poort en Oud Borne verdienen aandacht. GB’90 vindt het wenselijk om in samenwerking met bewoners een uitvoeringsplan op te stellen. Hierin worden haalbare ontwikkeling opgenomen; vestigingsmogelijkheden met een gevarieerder aanbod, verbindingen verfraaien en toeristische activiteiten. Daardoor wordt het aantrekkelijker om langer te verblijven. De werkgelegenheid wordt ook nog eens bevorderd. De verblijfsrecreatie is nog steeds beperkt en verdient een impuls.

Economie en Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt is momenteel niet florissant en de economische groei verloopt stroef. Daardoor blijven ook de ontwikkelingen op de Veldkamp en de Molenkamp achter. Maar wie goed kijkt, ziet nieuwe ontwikkelingen van startende ondernemers en zzp’ers. Ook bij bestaande bedrijven die innoveren en nieuwe ontwikkelingen doorvoeren, wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Zij die innoveren en moderniseren, blijven.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 vindt dat de gemeente zich moet richten op de regionale economie en arbeidsmarkt om werkgelegenheid te creëren en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bereiken. Dit zal leiden tot nieuwe banen. Ook moet het mogelijk zijn zzp’ers te stimuleren zich te vestigen.
GB’90 ondersteunt de formule van het “wimpelen” (Winkelen In Mijn Plaats). Hiermee kunnen lokale ondernemers hun aanbod via hun website en social media aanbieden.

Onderwijs

Het zorgen voor kwalitatief goed onderwijs is een gedeeld belang van de gemeente en de schoolbesturen. Het primair onderwijs staat hierbij voor GB’90 centraal.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 vindt dat er voor het primair onderwijs gestreefd moet worden naar vijf of zes brede schoollocaties in 2030, die evenwichtig gespreid zijn over de gemeente. Behoud van scholen in Hertme en Zenderen is voor GB’90 vanzelfsprekend. De voorzieningen moeten een levendig centrum van ontmoeting, opvoeding, sport en onderwijs zijn.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur geven de Bornse gemeenschap een eigen gezicht en zijn medebepalend voor de eigen identiteit van Borne, Hertme en Zenderen. We kunnen trots zijn op ons monumentale culturele erfgoed en folklore.

Wat pakt GB’90 op?

GB’90 vindt dat Borne en de kerkdorpen hun eigen gezicht en herkenbaarheid moeten behouden. Het gaat hierbij om een breed en pluriform aanbod van beeldende kunst, zang, dans , film, cultuureducatie. Vernieuwende activiteiten kunnen rekenen op steun van GB’90.

Mijn Borne 2030

Mijn Borne 2030 is dé toekomstvisie van en voor de Bornse gemeenschap en is gericht op dynamische dorpen . In totaal brachten 4038 inwoners hun stem uit op één van de vier scenario’s. Twee scenario’s beschreven een stedelijke identiteit en twee gingen uit van een dorps karakter. De twee scenario’s met bijna evenveel stemmen waren “Genieten en Koesteren” (behoudend) en “Dynamische Dorpen”(ontwikkelend). Duidelijk is dat de Bornenaren de dorpse identiteit koesteren maar ook kiezen voor het aanwenden van de ontwikkelingskracht die in onze gemeente aanwezig is.

GB’90 ziet zich uitgedaagd om deze visie te gebruiken bij het verkiezingsprogramma, omdat vele inwoners intensief betrokken zijn geweest bij het proces en uiteindelijk een stem hebben uitgebracht. Het geeft ons bouwstenen om onze identiteit te verstevigen, op trends & ontwikkelingen in te spelen en ambities waar te maken. Voor GB’90 is MijnBorne 2030 van grote waarde. GB’90 ziet het als haar belangrijkste taak uitvoering te geven aan de visie van MijnBorne 2030.

Als plaatselijke politieke partij is GB’90 in staat om op lokaal niveau problemen op te lossen, ambities waar te maken en thema’s uit te werken. Creatief, snel en doeltreffend, misschien wel baanbrekend. GB ’90 is er niet om de maatschappij in te richten maar om de gemeente Borne goed in te richten en voelt zich verantwoordelijk voor het prettig wonen, werken én leven van alle inwoners in onze gemeente.

GB ’90 wil net als de inwoners een aantrekkelijke sociale woongemeente met goede faciliteiten in een schone en mooie omgeving. GB ‘90 werkt verder vanuit een rijke historische achtergrond en investeert en onderhoudt om ontwikkelingen mogelijk te maken. Niet alleen genieten en koesteren, maar ook verder werken aan de dynamische dorpen. Het is onze verantwoordelijkheid om Borne netjes over te dragen aan de volgende generatie. In Borne blijft het thuiskomen.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)