Samen zorgen voor elkaar

Armoede is dichterbij dan je denkt. Ook in onze relatief welvarende gemeente. Financiële armoede mag er niet toe leiden dat mensen minder kansen krijgen of niet mee kunnen doen. Borne is een gemeente waar kinderen en jongeren gezond, veilig en fijn kunnen opgroeien. Dat moet zo blijven. GB90 wil dat kinderen en volwassenen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De gemeente is genoodzaakt om scherp te kijken naar de kosten van de zorg. GB90 wil investeren in preventie en innovatieve vormen van hulp en ondersteuning. GB90 wil dat iedereen passend (vrijwilligers)werk kan doen. Want meedoen en van betekenis zijn, is belangrijk voor iedereen.

Fijn opgroeien in Borne

 • Goed onderwijs is voor GB90 een speerpunt. We maken ons daarom hard voor frisse, moderne schoolgebouwen met avontuurlijke speelplekken. Scholen waar leraren met plezier lesgeven en leerlingen graag naar toe gaan.
 • We willen dat de gemeente de kracht van onderwijs en (lichte) zorg meer bundelt, zodat er beter passende zorg voor het kind kan worden ingezet. Zo helpen we kinderen én scholen!
 • Scholen moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn; ook de scholen buiten onze gemeente, daarom hebben we extra aandacht voor goede fiets-, trein- en busverbindingen voor onze jeugdigen.
 • GB90 vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen met activiteiten op en buiten school. Ook als je ouders een laag inkomen hebben. De bekendheid van het Sociaal Fonds moet naar 100%, zodat ieder kind kan sporten, schoolspullen en een goede fiets heeft.
 • Sporten en buitenspelen is gezond. De vakleerkrachten gymnastiek en Swim2play (schoolzwemmen) voor basisschoolleerlingen blijven. Daarnaast willen we dat de gemeente investeert in groene speelplekken in alle wijken en kernen; ook voor kinderen met een lichamelijke beperking.
 • Cultuur is voor onze jeugd belangrijk. Daarom blijft de gemeente investeren in cultuureducatie op school. Zo komen alle kinderen in aanraking met kunst en muziek.
 • Ook in Borne zijn drugs relatief eenvoudig te “scoren” en neemt het drugsgebruik onder jongeren toe. De gemeente moet daarom inzetten op preventie en een stevige aanpak van drugscriminaliteit. Onder andere door inzet van preventief jongerenwerk en BOA’s.

Iedereen doet mee

 • Ongeveer 10 % van onze inwoners heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Het is lastig daarmee rond te komen. Toeslagen en regelingen zijn dan hard nodig. Informatie over regelingen is vaak onduidelijk of moeilijk vindbaar. Aanvragen is soms lastig. GB90 wil dat de gemeente mensen hierbij beter gaat helpen.
 • Financiële zorgen kunnen leiden tot ernstiger problemen. Vooral als zorgen over schulden je leven gaan beheersen. GB90 wil daarom dat de gemeente schulden die problematisch dreigen te worden sneller en vroeger aanpakt.
 • Financiële armoede mag niet leiden tot minder kansen, daarom moet er een effectievere aanpak komen van (kinder)armoede. GB90 wil dat het pakket aan minimaregelingen voor kinderen en volwassenen beter aansluit op de behoefte. De aanvraag moet eenvoudiger en er moet meer maatwerk kunnen worden ingezet. Samen met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties moet de gemeente werken aan meer bewustwording en signalering van armoede. Bijvoorbeeld door de inzet van een sociaal makelaar en ervaringsdeskundigen.
 • We hebben extra aandacht voor energiearmoede. GB90 wil dat de gemeente huishoudens gaat helpen om energie te besparen en om zo hun energie- en woonlasten te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door betere woningisolatie en zonnepanelen op het dak.
 • Meedoen aan de samenleving is belangrijk. Ook als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, de taal nog niet spreekt of psychische problemen hebt, wil je van betekenis zijn. Daarom wil GB90 dat mensen die dat nodig hebben, door de gemeente worden ondersteund om passend (vrijwilligers)werk te vinden en te behouden. De gemeente blijft investeren in o.a. Borne Werkt en jobcoaching voor (jong)volwassenen.

Zorgen voor goede zorg

 • GB90 wil dat de gemeente zich inzet voor een snellere realisatie van het ‘het maatschappelijk plein’ in het gemeentehuis. Dat is een centraal punt waar inwoners én professionals terecht kunnen voor antwoorden op uiteenlopende vragen over opvoeden, zorg, wonen, inkomen, schulden en veiligheid. Gemeente en organisaties werken hier intensief samen om informatie en hulp voor inwoners beter bereikbaar te maken.
 • Het is van belang om zorg en begeleiding toegankelijk én betaalbaar te houden. Kwaliteit van de zorg en menselijke maat staan hierbij voorop. GB90 wil dat de gemeente, daarom investeert in preventie en innovatieve vormen van hulp en ondersteuning voor jong en oud. Denk aan aangepaste buitenschoolse opvang voor kinderen en ontmoetingsmogelijkheden voor senioren. Hierdoor worden mensen beter geholpen en zijn de kosten lager.
 • Eenzaamheid neemt toe. Aandacht van en contact met anderen helpt dit voorkomen. De gemeente moet vrijwilligersinitiatieven van inwoners die eenzaamheid willen bestrijden ondersteunen met subsidies.
 • GB90 ondersteunt het initiatief van inwoners voor de oprichting van een hospice in Borne. De gemeente moet het initiatief met raad en daad steunen.
 • De landelijk vastgestelde lage eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen én de toenemende vergrijzing leiden tot een stijgende vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Dit leidt tot hogere kosten voor de gemeente. Eén van de belangrijkste opgaven waar de gemeente aan moet werken is om de huishoudelijke ondersteuning voor mensen die dit echt nodig hebben toekomstbestendig in te richten zodat de kosten beheersbaar blijven. GB90 pleit voor een hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor mensen met een hoger inkomen. De sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten.
 • Zorggeld moet goed worden besteed. Hoge zorgwinsten pakken we daadkrachtig aan.
 • Mantelzorgers zijn onmisbaar en van grote waarde in de zorg voor kwetsbare inwoners. GB90 vindt het belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en wil dat de gemeente extra ondersteuning gemakkelijk maakt, bijvoorbeeld met vrijwilligers.

Statushouder en asielzoekers vinden hun weg

 • De gemeente vangt statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) op die Borne zijn toegewezen door het Rijk. Ze krijgen binnen de wettelijke termijn van drie maanden een woonruimte. Maar huisvesting van statushouders mag niet leiden tot langere wachttijden voor (sociaal) huurwoningen. Daarom moet de gemeente samen met Welbions investeren in tijdelijke woonruimtes voor diverse doelgroepen.
 • Statushouders die in Borne, Hertme of Zenderen gaan wonen, moeten snel en goed op weg worden geholpen. Samen met vrijwilligers en Borne Werkt moet de gemeente inzetten op een snelle integratie en toeleiding naar (vrijwilligers)werk. Daar is iedereen bij gebaat!
 • Asielzoekers (vluchtelingen die wachten op een verblijfsvergunning) zijn welkom in Borne. Hierbij geeft GB90 de voorkeur aan opvang in kleine setting, boven opvang in een grootschalig AZC. Zo kunnen asielzoekers goed worden geholpen bij een snelle integratie in Nederland.

Navigeer naar overige onderwerpen verkiezingsprogramma 2022-2025

Fijn wonen en leven

 • Nieuwe woningen en woonvormen
 • Meer groen en schonere lucht
 • Investeren in infrastructuur en verkeer
 • Onze gemeente bruist!
 • Inwoners krijgen een grotere stem
Gemeente Borne

Slimmer omgaan met energie

 • Minder energie gebruiken
 • Meer schone energie opwekken

Gemeentelijke financiën en organisatie

 • “Er moet realistisch worden begroot
  en risico’s moeten goed worden ingeschat”
 • “GB90 wil een gemeente die goed bereikbaar en betrouwbaar is.”
 • “Het gemeentebestuur opereert open, integer en transparant”

Corona

 • “GB90 wil dat de gemeente getroffen ondernemers extra ondersteunt”
 • “GB90 wil dat alle inwoners digitaal kunnen meedoen”
 • “Mentale klachten zijn onder jongeren en jongvolwassenen schrikbarend toegenomen, hiervoor moet de gemeente snel hulp bieden”

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)