Beste GB90-kiezer,

Op 14 juni kreeg de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders een
onverwachte wending. Toen bleek dat de VVD en het CDA, die hadden geweigerd het
inhoudelijke gesprek aan te gaan met GB90 en PvdA/GroenLinks, verder wilden gaan met
elkaar en BorneNu. Graag geven wij onze kijk op de gebeurtenissen. Tenslotte heeft u op 16
maart, samen met 2551 andere inwoners van Borne op ons gestemd. En met 25% van de
uitgebrachte stemmen GB90 de grootste partij van Borne gemaakt.

Tijd om het vertrouwen te herwinnen
De lage opkomst tijdens de verkiezingen geeft volgens ons aan dat veel inwoners het
vertrouwen in de Bornse politiek kwijt zijn. Dat willen wij veranderen. Weg van politiek die te
vaak blijft hangen in zaken die alleen raadsleden belangrijk vinden en die niets verbeteren
voor de inwoners van Borne. Weg van aanvallen op de persoon. Dat is zonde van de tijd en
de energie en wat ons betreft zeer kwalijk.
GB90 mocht na de verkiezingen het voortouw nemen om te komen tot een inhoudelijk
doordacht programma en ook op zoek gaan naar partijen en wethouders die het programma
wilden uitvoeren. We zagen een kans om de verhoudingen in de raad te verbeteren door
samen met alle partijen keuzes te maken voor de toekomst van Borne, Hertme en Zenderen.
En om een oplossing te vinden voor de grote opgaven waarvoor de gemeente staat, zoals
het op orde krijgen van ‘het huishoudboekje’, het bouwen van meer woningen, zorgen dat
iedereen mee kan blijven doen en de noodzaak om sneller te verduurzamen. En juist nú is
meer vertrouwen in de politiek en betrokkenheid van inwoners hard nodig.

Op weg naar nieuwe politiek
Na de verkiezingen is op ons initiatief raadsbreed gekozen voor een onafhankelijk
informateur die is geselecteerd op basis van de wensen van alle raadsfracties. Zijn taak: het
begeleiden van het proces om tot een programma te komen voor de komende vier jaar en in
kaart brengen welke partijen een coalitie konden vormen. Alle partijen waren enthousiast
toen wij de heer Joop Wikkerink voordroegen. Zijn benoeming en het gekozen proces
konden op unanieme steun rekenen. Dat het proces waarschijnlijk langer dan normaal zou
duren, was voor niemand een probleem. Daarom werd tijd besteed aan betere onderlinge
communicatie en ‘afrekenen met onderling chagrijn uit het verleden’. Met als tastbare
resultaten een gezamenlijk wethoudersprofiel en een raadsbreed gesteund Borns Akkoord
met de belangrijke opgaven voor de komende vier jaar op een rij.

Vol goede moed de toekomst verkennen
Op 24 mei was het Borns akkoord een feit en de hele raad stemde er unaniem mee in. Een
goed begin na een tijd van politieke onrust. Op 24 mei kwam de informateur ook met een
eerste advies over collegevorming: welke partijen zouden samen kunnen werken aan de
uitvoering van het Borns Akkoord, en zorgen voor een college dat daadkrachtig samenwerkt
en kan rekenen op een breed draagvlak in de raad? De informateur heeft hierbij onder
andere gekeken naar de wensen die alle verschillende fracties hebben ingebracht. Het
eerste advies op basis van de wensen was: GB90 – VVD – GroenLinks / PvdA. Een optie die
door meerdere fracties werd gezoem als kansrijk en die ook aansloot bij de mogelijkheden
die de drie partijen zelf zagen, aldus de gespreksverslagen.

Voor de volledigheid; uit de gespreksverslagen met alle fracties inclusief VVD en CDA blijkt
ook dat iedereen vindt dat GB90 de eerste collegepartij (het “motorblok”) moet zijn.
Alle politieke partijen waren lovend over de informateur en zijn open en transparante manier
van werken. Daarom werd hij – weer unaniem – gekozen tot formateur. Hij kreeg de opdracht
om namens de hele raad te verkennen welke partijen de wethouderskandidaten zouden
leveren. Dat heeft hij met daadkracht gedaan en zijn conclusies neergelegd in een gedegen
advies.
De formateur zou de gesprekken van de fracties over het benoemen van de wethouders
leiden. De fracties van GB90, de VVD en GroenLinks / PvdA hebben eerst een 1-op-1
gesprek gevoerd met de formateur. Op 4 juni stond een ‘lange zaterdag’ gepland om onder
leiding van de formateur te komen tot samenwerkings- en inhoudelijke afspraken. Twee
dagen voor deze bijeenkomst, trok VVD de stekker uit het lopende formatieproces. Er heeft
geen enkel inhoudelijk gesprek over afspraken plaatsgevonden.
GB90 en Groen Links / PvdA hebben een korte toelichting van de VVD gekregen in een
gesprek waar de formateur ook bij was. Het ging niet om mensen, niet om inhoudelijke
verschillen. Het draaide om ‘klik en chemie’. Er was bij de VVD geen bereidheid om te
onderzoeken of dit tijdens inhoudelijke sessies kon ontstaan.

Samenwerking met CDA
Na terugtrekking van de VVD heeft de formateur de verschillende opties afgewogen. Op
basis van de eerdere informatiegesprekken én een CDA fractie die meer stabiel en meer
samenwerkingsgericht oogde heeft de formateur voorgesteld om de mogelijkheid van GB90
– CDA – GroenLinks / PvdA te onderzoeken. GB90 en GroenLinks / PvdA hebben de fractie
van het CDA geïnformeerd dat dit advies de volgende morgen zou worden teruggekoppeld
aan de Raad. Dit gebeurde in een open, informeel gesprek waarin ook verschillende zaken
over en weer zijn gedeeld.
De informateur heeft vervolgens een 1-op-1 gesprek gehad met de CDA fractie en heeft op
dat moment geen signalen opgevangen dat het CDA mogelijk een andere coalitie voorstond.
Het CDA wilde begrijpelijkerwijs wél voldoende tijd om deze ontwikkeling intern af te
stemmen. Er is aangeboden om nogmaals in gesprek te gaan met GB90 – GroenLinks /
PvdA. Dat werd niet nodig geacht. De CDA fractie zou een week later, op 14 juni, laten
weten of zij formatiegesprekken in wilden gaan met GB90 en GroenLinks / PvdA.
Zover is het niet gekomen. Op dinsdag 14 juni kwam de telefonische mededeling van de
heer Graafhuis van de VVD met de mededeling: ‘de fracties VVD, CDA en Borne Nu gaan
een (minderheids)coalitie vormen’. Een half uur later volgde het persbericht en berichtgeving
in de media.

Achter de schermen
Hoewel het niet helemaal duidelijk is te krijgen, lijkt het er op dat de fracties van VVD, CDA
en Borne Nu al enige tijd achter de schermen bezig waren om te komen tot een alternatieve
(minderheids)coalitie. Het is voor ons onduidelijk wat de reden is dat ze de formateur
hierover niet hebben geïnformeerd.

Het is ons ook niet duidelijk waarom de twee fracties aanvankelijk hebben aangegeven wel
met GB90 te willen samenwerken en vervolgens ieder inhoudelijk gesprek uit de weg zijn
gegaan.
Wij zijn van mening dat samenwerking met VVD en CDA nooit een kans heeft gekregen. En
dat vinden we doodzonde. Wij hadden anders gehoopt. Vooral de wijze waarop de fracties
van VVD, CDA en Borne Nu hebben gehandeld heeft de verhoudingen in de raad en tussen
raad en nog te benoemen college onnodig op scherp gezet. Dat baart ons zorgen. Het komt
zorgvuldige politieke besluitvorming niet ten goede en de inwoners al helemaal niet.

Hoe nu verder?
We blijven midden in de samenleving staan. En brengen het geluid van onze inwoners en
onze kennis van zaken, constructief in tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Ook
houden we de wethouders aan het Borns Akkoord en gaan we ze uitdagen om lef te tonen
met het oog op de toekomst van onze inwoners.
En dat is nodig! GB90 commissielid Stacey, oprichter van de alternatieve voedselbank, krijgt
er wekelijks meerdere ‘klanten’ bij. Dat is een veeg teken. We moeten er samen voor zorgen
dat iedereen mee kan blijven doen. We moeten de woonproblematiek oplossen zodat
iedereen, jong en oud, in Borne kan blijven wonen. Keuzes over hoe Borne ook in de
toekomst over voldoende schone én betaalbare energie gaat beschikken laten te lang op
zich wachten. De gemeentefinanciën blijven een punt van aandacht. De uitdagingen waar
Borne als kleine gemeente voor staat moeten concreet worden opgepakt.

Wij blijven ons onvermoeibaar inzetten voor de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen.
Dit doen we zowel in als buiten het gemeentehuis!

Wij dragen nog steeds vol trots en energie de verantwoordelijkheid die wij van jullie hebben
gekregen. Wij willen betrouwbaar, samenwerkingsgericht en op basis van inhoudelijke
argumenten zorgvuldige besluiten nemen voor Borne, Hertme en Zenderen. Juist nu, blijven
wij deze koers volgen. Wij zorgen ervoor dat een stem op ons geen verloren stem is. Wij
hopen op jullie steun! Samen gaan we zien hoe de ontwikkelingen elkaar op zullen volgen.

Heeft u vragen: stuur een mail naar k.scholten@borne.nl of r.headley@borne.nl.
Voor updates kunt u GB90 volgen op Facebook of een email sturen naar bovenstaand
adressen.

Met vriendelijke groet,
Karin, Rose, Bram, Niels, Roelof-Jan, Stacey, Sebastiaan en Wouter

Voor achtergrondinformatie: