Het hoe en waarom van de Gemeentelijke Verbindingsweg (GVW)

Het hoe en waarom van de Gemeentelijke Verbindingsweg (GVW) en de 1e tunnellocatie.

In Borne kennen we in hoofdlijn twee soorten infrastructurele problemen. Ten eerste is daar de spoorse doorsnijding, die met een toenemend goederenverkeer via rail tot nog grotere problemen zal gaan leiden. Daarnaast is er de problematiek van de Oonksweg, waar bewoners 28! jaar geleden is aangegeven dat de verkeersafwikkeling een tijdelijke zou zijn, alsmede de N743 (rondweg) waar de potentiële bewoners van de Bornsche Maten zo’n 8 jaar geleden is voorgehouden dat deze tussen de Bonte Koe en Jasmin Garden zou worden “geknipt”, passend in de door de raad in 2001 vastgestelde visie “Borne nieuw”.

Op dit moment is er zicht op het aanleggen van vooralsnog 1 tunnel. Met deze ene tunnel kunnen we niet beide problemen oplossen. Bovendien lost een tunnel in de Oonksweg naar de mening van de fractie van GB’90, zowel v.w.b. de problematiek van de spoorse doorsnijding als t.a.v. de overige infrastructurele vraagstukken, niets op.

Er moet een keuze worden gemaakt. Die keus viel voor GB’90 gezien het bovenstaande, sowieso niet op de Oonksweg. Dat zou anders zijn indien zou blijken dat een tunnel in technische zin nergens anders zou kunnen komen te liggen dán in de Oonksweg. Vandaar dat de fractie van GB’90 enkele maanden geleden heeft ingestemd met een objectief technisch onderzoek naar álle locaties, dus inclusief Oonksweg. De overweging waar de tunnel zou komen te liggen zou vervolgens door de raad worden gemaakt.

Uit het objectief technisch onderzoek is gebleken dat op alle 6 locaties een tunnel mogelijk is. Vervolgens is gebleken dat op basis van verkeerstechnische redenen een tunnel met een weg (de GVW) langs de Molenkamp de beste oplossing is. Probleem is alleen dat je in dat geval op dit moment nauwelijks iets doet aan de problematiek van de spoorse doorsnijding in het centrum.

Het raadsvoorstel zou naar de mening van onze fractie, gezien de daarin gestelde termijnen, deadlines en voorwaarden, onvermijdelijk leiden tot het aanleggen van een tunnel in de Oonksweg. Het had aldus op voorhand als bekend mogen worden verondersteld dat de fractie van GB’90 niet zou kunnen instemmen met dit voorstel.

In een eerste gesprek met de coalitiepartners hebben we aangegeven niet alle opties open te willen houden. Voor de coalitiepartners was dat onbespreekbaar. Daarop heeft de fractie van GB’90 voorgesteld om dan in ieder geval bij amendement (wijzing van het raadsvoorstel) de optie Oonksweg uit het voorstel te halen. Ook daar konden de coalitiepartners niet mee instemmen. Om te zorgen dat de Oonksweg in ieder geval niet als optie zou worden meegenomen in het verdere traject, heeft de fractie van GB’90 samen met D’66 en Borne-nu daarom een amendement  opgesteld dat op een meerderheid in de raad zou kunnen rekenen. Het amendement heeft het raadsvoorstel in die zin gewijzigd dat de keuze voor een 1e tunnel in een nieuw aan te leggen GVW wordt gesitueerd en dat de deadlines, termijnen en voorwaarden minder hard zijn dan in het oorspronkelijke raadsvoorstel.

De indieners van het amendement zijn van mening dat de (o.a. verkeerstechnische) rapporten dusdanig voor zich spreken dat de zogenaamde strategische partners te overtuigen moeten zijn van de juistheid van deze keuze. (link naar het amendement).

Overigens betekent het aanleggen van een 1e tunnel in de GVW betekent niet dat de problematiek van de spoorse doorsnijding uit beeld is. Integendeel! Het vervolgtraject is dat de partners overtuigd moeten blijven van maatregelen in de kern van Borne aangaande deze problematiek. Daarbij moeten de burgers wat GB’90 betreft intensief worden betrokken. Met een tunnel in de GVW zet je een oplossing voor die problematiek niet opzij. Omgekeerd was dat wellicht wél het geval geweest!

Ik hoop met het bovenstaande te hebben uitgelegd dat voor de fractie van GB’90 in de gegeven omstandigheden de beste keuze een 1e spoortunnel in de GVW is. Daarnaast, en vooral, menen wij dat er oplossingen dienen te worden gezocht m.b.t. de problematiek van de spoorse doorsnijdingen, te beginnen/doorgaan met het lobbyen voor het voorkomen van een uitbreiding van het goederenverkeer via rail door Borne, alsmede de inzet voor een verdiept/verhoogd spoor dan wel een of meer volgende tunnels.

15 maart 2014

Wim Roetgerink

Fractie GB’90

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)