Fijn wonen en leven

De crisis op de Nederlandse woningmarkt is een uitdaging, maar biedt ook kansen voor de gemeente Borne. GB90 wil dat iedereen, ongeacht afkomst of inkomen, een gelijke kans heeft op een woning in Borne, Hertme of Zenderen. En dat je in de dorpen fijn kunt (blijven) wonen en leven. Duurzame en levensloopbestendige woningen, een groene omgeving en veilige fietspaden voor onze kinderen, horen daarbij. Borne is bijzonder. We hebben een sterk en bruisend verenigingsleven, van sport tot cultuur en carnaval. Er is veel te doen en te zien; van dansende Pinksterbruidjes in het centrum van Borne tot concerten in Hertme’s openluchttheater, schaatsen op de ijsbaan in Zenderen of ‘gewoon’ heerlijk winkelen en culinair genieten.

Nieuwe woningen en woonvormen

 • GB90 wil dat wonen betaalbaar is voor iedereen. Daarom moeten er voldoende woningen (koop en huur) zijn die geschikt zijn voor alle doelgroepen. Er moeten meer woningen worden gebouwd; voor jong en oud. De gemeente moet dit doen door zich hard te maken voor het ontwikkelen van de vierde fase Bornsche Maten en voor het bouwen van nieuwe woningen in Hertme en Zenderen.
 • Het woonbehoefteonderzoek maakt duidelijk dat er vooral behoefte is aan (levensloopbestendige) koopwoningen in het middensegment. Het bouwen van meer levensloopgeschikte- en eengezinswoningen gaat ervoor zorgen dat er meer starters- en huurwoningen vrij komen.
 • GB90 wil dat inwoners uit de gemeente Borne meer kans maken op een (nieuwbouw- of huur)woning dan mensen van buitenaf. De gemeente moet hier actief op sturen zodra hiervoor landelijk beleid is vastgesteld.
 • Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking willen graag in de gemeente blijven wonen. Het liefst in hun eigen wijk met goede zorg dichtbij. De gemeente moet zorgen voor de bouw van voldoende levensloopbestendige woningen en voldoende woon-zorg-voorzieningen; bijvoorbeeld voor mensen met dementie.
 • Wij willen dat de gemeente ontwikkelaars stimuleert om innovatieve bouwmethoden in te zetten, zoals gebruik van circulaire materialen en prefabricage. Hiervoor moet de gemeente oude eisen soms loslaten.
 • Innovatieve woonvormen, zoals tijdelijke woningen en meergeneratiewoningen, die de krapte op de woningmarkt verminderen en een duurzame aanvulling zijn op onze dorpen, krijgen de ruimte. Regels en procedures die deze innovatieve woonvormen en -concepten hinderen worden beperkt. Daarbij past een meedenkende overheid: ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’.

Meer groen en schonere lucht

 • GB90 vindt ‘groen’ een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Wonen in een groene, biodiverse omgeving is goed voor mens en milieu. In Borne kan dat nog beter. Daarom willen we dat de gemeente haar belofte nakomt en zich inzet om de komende vier jaar 10.000 extra bomen te planten. Ook moet de gemeente erop toezien dat bomen die worden verwijderd, worden vervangen door nieuwe exemplaren.
 • We willen dat samen met inwoners de kwaliteit en belevingswaarde van groen in buurten wordt verhoogd. Groenonderhoud blijft een taak van de gemeente. Inwoners kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. De gemeente moet initiatieven vanuit de buurt stimuleren; bijvoorbeeld voor gezamenlijk onderhoud of het plaatsen van fruitbomen en –planten en het creëren van buurttuinen.
 • Iedere wijk krijgt en behoudt voldoende (groene) speelplekken. De gemeente blijft investeren in wandel- en fietsroutes naar ons mooie buitengebied.
 • GB90 wil dat de luchtkwaliteit in Borne verbetert, want schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Dit hebben we, mede door de ongunstige ligging ten opzichte van autosnelwegen, niet volledig zelf in de hand. De gemeente informeert inwoners over hoe we samen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Goed en veilig bereikbaar

 • Spoorveiligheid is een blijvend punt van aandacht door het vele treinverkeer door Borne. GB90 wil dat de gemeente vaart zet achter de realisatie van een (fiets)tunnel. Daarnaast willen we dat de gemeente de Totaalvisie herijkt om de algehele bereikbaarheid en veiligheid van Borne, Hertme en Zenderen te vergroten.
 • De Vloedbeltverbinding ontlast Borne en Zenderen. De gemeente moet bij de aanleg voldoende aandacht hebben voor compensatie van negatieve effecten, zowel voor aanwonenden van het traject als voor natuur en landschap.
 • GB90 is voor de ‘knip in de rondweg’ ter hoogte van de Bornse Maten om van Borne een geheel te maken. Dit moet onderdeel worden van de herziene Totaalvisie. De ‘knip’ kan worden gerealiseerd, nadat de Vloedbeltverbinding is aangelegd. Een sterke lobby van de gemeente richting Provincie Overijssel is hiervoor noodzakelijk. De ‘knip’ biedt ruimte voor wonen en natuur en vormt daarmee de groene corridor die de wijken Bornsche Maten en Stroom Esch verbindt met het centrum van Borne.
 • Nu de provinciale N743 in Zenderen vooral voor lokaal verkeer bedoeld is, kan de gemeente mogelijkheden van herinrichting onderzoeken en hiermee de functie van de dorpskern van Zenderen versterken.
 • GB90 wil dat scholen en sportvoorzieningen via fietsveilige routes bereikbaar zijn. Ook middelbare scholieren die in andere gemeenten naar school gaan, moeten veilig hun weg vinden in Borne. De gemeente moet hiervoor fietsveilige straten en autovrije of autoluwe zones realiseren rondom scholen en sportvoorzieningen. Ook moet de volledige F35 (fietssnelweg) door Borne in de komende raadsperiode worden gerealiseerd.
 • Parkeren in Borne blijft gratis. Dit maakt Borne een fijn dorp om te winkelen en te ondernemen.

Onze gemeente bruist!

 • We hebben belang bij sterke en bruisende dorpscentra met een combinatie van horeca en detailhandel zodat deze elkaar onderling versterken. Winkels en horeca op andere plaatsen in Borne dragen daar niet aan bij. Daarom vindt GB90 het niet wenselijk dat er horeca en retail in de Bornsche Maten komt. Inwoners uit deze wijk moeten het centrum van Borne eenvoudig kunnen bereiken met een veilige (fiets)verbinding.
 • Hertme en Zenderen moeten blijven beschikken over basisvoorzieningen als basisschool en een ontmoetingscentrum.
 • GB90 wil dat er meer mogelijkheden komen voor evenementen en activiteiten in de avonduren in het centrum van Borne. Hiervoor moet de gemeente tijdig en zorgvuldig afspraken maken met omwonenden en organisatoren van evenementen.
 • GB90 ziet kansen bij het vinden van een nieuwe, inspirerende invulling voor het huidige gemeentehuis. GB90 pleit voor een bruisende combinatie van wonen, werken, winkelen en horeca. De gemeente betrekt hier inwoners bij.
 • Het sport- en onderwijscomplex het Wooldrik, waarin is geïnvesteerd, wordt gerealiseerd. GB90 vindt het belangrijk dat er in Borne ook voldoende ruimte is voor niet-clubgebonden sportieve beweegactiviteiten. In overleg met inwoners faciliteert de gemeente deze initiatieven.
 • Cultuur is van en voor de samenleving. GB90 wil culturele organisaties als ’t Kulturhus, Sindron, het Spookhoes, het Openluchttheater en het Bussemakershuis behouden. De gemeente moet bijdragen aan het in stand houden hiervan. De gemeente zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed en faciliteert partijen bij het organiseren van culturele evenementen zoals het Beste van Borne en het Afrikafestival. 
 • Gebouwen met een geschiedenis die leeg komen te staan moeten worden behouden door ze een passende nieuwe functie te geven.
 • GB90 wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor een jaarlijks evenement zoals de slingerbeurs in Hengelo. Hier kunnen sociaal betrokken organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en goederen en diensten uitwisselen met gesloten beurs. Zo maken we samen Borne, Hertme en Zenderen sterker!

Inwoners krijgen een grotere stem

 • We vinden dat de gemeente inwoners van Borne, Hertme en Zenderen meer zeggenschap moet geven over wat er gebeurt in hun dorp en buurt. Onder andere door inwoners op nieuwe manieren te informeren en te betrekken bij te nemen besluiten. Ook moet het Borne Panel effectiever worden ingezet.
 • GB90 wil dat de gemeente met inwoners over plannen in gesprek gaat. Dit gebeurt met aansprekende en laagdrempelige bijeenkomsten waar inwoners meedenken over veranderingen in hun omgeving, belangrijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst wordt een groep gevormd met inwoners en medewerkers van de gemeente, die samen een probleem te lijf gaan. Zo kan bijvoorbeeld met inwoners invulling worden gegeven aan de nieuwe bestemming van het oude gemeentehuis.
 • Inwoners en organisaties hebben vaak goede ideeën voor Borne, Hertme en Zenderen. GB90 wil dat inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij de verdere verkenning, uitwerking of realisatie van een kansrijk plan. De dorpsmanager, de wijkcoördinator en VisitBorne hebben bewezen belangrijk te zijn als spin in het web tussen inwoners, ondernemers en gemeente. De gemeente moet écht meedenken vanuit het uitgangspunt “Het kan, indien ….. “. En niet vanuit de gedachte “Het kan niet , tenzij ….”. Het voornemen van dorpsraad Zenderen om een Dorpsambitie op te stellen en te verwezenlijken is een mooi voorbeeld dat GB90 graag ondersteunt.
 • De jeugd is onze toekomst. Daarom wil GB90 dat kinderen en jongeren invloed hebben op beslissingen in het gemeentehuis en de kans krijgen om hun mening te delen met de gemeenteraad en (beleids)ambtenaren. De gemeente werkt samen met scholen en verenigingen een plan uit voor een jongerenberaad dat over belangrijke beslissingen meedenkt.
 • Heldere communicatie door de gemeente is een voorwaarde, zodat inwoners, verenigingen en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en tijdig hun stem kunnen laten horen.

Navigeer naar overige onderwerpen verkiezingsprogramma 2022-2025

Samen zorgen voor elkaar

 • Fijn opgroeien in Borne
 • Iedereen doet mee
 • Zorgen voor goede zorg
 • Statushouders en asielzoekers vinden hun weg
Gemeente Borne

Slimmer omgaan met energie

 • Minder energie gebruiken
 • Meer schone energie opwekken

Gemeentelijke financiën en organisatie

 • “Er moet realistisch worden begroot
  en risico’s moeten goed worden ingeschat”
 • “GB90 wil een gemeente die goed bereikbaar en betrouwbaar is.”
 • “Het gemeentebestuur opereert open, integer en transparant”

Corona

 • “GB90 wil dat de gemeente getroffen ondernemers extra ondersteunt”
 • “GB90 wil dat alle inwoners digitaal kunnen meedoen”
 • “Mentale klachten zijn onder jongeren en jongvolwassenen schrikbarend toegenomen, hiervoor moet de gemeente snel hulp bieden”

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)