Amendement eerste spooronderdoorgang in Borne

Amendement

Als bedoeld in artikel 33 Reglement van orde gemeenteraad
Ingediend door de fractie(s) van GB’90, Borne-Nu en D66
Betreft: agendapunt: 4.7
Onderwerp: Vaststellen (proces-)kaders ten behoeve van de locatiekeuze voor de eerste spooronderdoorgang in Borne

Aan de voorzitter van de raad

Voorstel

Gelezen het Raadsvoorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 februari 2014.
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt aan de raad de kaders voor met betrekking tot de locatiekeuze voor de eerste spooronderdoorgang in de gemeente Borne.

Overwegende

 • Dat er in het verleden politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden omtrent de “knip in de rondweg”;
 • Dat in de definitieve rapportage PlanMer Structuurvisie van Royal HaskoningDHV (25 juni 2013) is aangegeven dat die knip in de rondweg niet eerder kan worden gerealiseerd dan wanneer er een robuuste verbinding bestaat in de vorm van de Zuidelijke en Westelijke Randweg;
 • Dat in de mobiliteitsvisie 2012-2014 staat dat “De Knip” pas gerealiseerd kan worden zodra een alternatieve route in de vorm van een westelijke randweg is gerealiseerd;
 • Dat de Westelijke Randweg – als de variant 5B – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geruime tijd op zich zal laten wachten;
 • Dat er op basis van de besluitvorming omtrent “de Knip” toezeggingen zijn gedaan aan de toenmalige (kandidaat) kopers van diverse kavels in de Bornsche Maten die niet aansluiten bij het tijdpad voor de (mogelijke) aanleg van de Westelijke Randweg in de 5b variant;
 • Dat in de mobiliteitsvisie 2012-2014 staat dat de bestaande verbinding over de Oonksweg verbeterd zal moeten worden;
 • Dat in een verder verleden al verwachtingen zijn geschapen om de (tijdelijke) route Hosbekkeweg, Oonksweg en Prins Bernhardlaan te ontlasten van verkeersdruk en -overlast;
 • Dat de raad zich in meerderheid heeft uitgesproken tegen een opwaardering en/of ondertunneling van de Oonksweg;
 • Dat in de ‘Locatie Analyse 1e Spoordoorgang’ staat aangegeven dat vanuit verkeersoogpunt de gemeentelijke verbindingsweg (GVW) het meest geschikt is om de eerste onderdoorgang aan te leggen;
 • Dat in deze analyse ook staat dat een onderdoorgang in de Oonksweg de rol van deze weg versterkt in het wegennet zonder dat dit verkeerskundig gezien gewenst is en dat de weg en route daarvoor geschikt zijn;
 • Dat één spooronderdoorgang in geen enkele situatie alle geschetste, infrastructurele problemen voor Borne kan oplossen;
 • Dat de onderdoorgang in de Azelosestraat als tweede locatie het beste scoort in de analyse waarbij het probleem van de barrièrewerking van het spoor weliswaar het best wordt aangepakt, maar dat het gevolg is dat er een ongewenste toename van doorgaand verkeer in het centrum te verwachten is;
 • Dat door de doorstroom via de GVW mogelijk de verkeersdruk op de Azelosestraat zal afnemen;
 • Dat in het rapport “Haalbaarheidsonderzoek Verbindingsweg” naar voren komt dat de GVW verkeerskundig zeer positief scoort op zowel de korte als lange termijn;
 • Dat het onaanvaardbaar is dat de beste oplossing niet tot de definitieve keuze kan worden gemaakt wanneer op 24 juni 2014 de financiering niet rond is en/of wanneer niet kan worden voldaan aan de gestelde realiseringstermijnen;
 • Dat in de achterliggende periode belanghebbenden nauw zijn betrokken bij de te maken infrastructurele keuzes;

Besluit

 1. Het dictum van het raadsbesluit als volgt te wijzigen 
 2. Alleen de nog aan te leggen Gemeentelijke Verbindingsweg (GVW) inclusief de daarbij behorende onderdoorgang te betrekken bij het verdere locatieonderzoek naar de eerste spooronderdoorgang in Borne. Er zal dus geen sprake meer zal zijn van het opwaarderen en/of ondertunneling van de Oonksweg;
 3. Voor 1 juli 2014 te onderzoeken hoe de gemeentelijke verbindingsweg een volwaardig alternatief kan vormen voor het realiseren van de “knip” in de N743;
 4. Op basis van een lobbytraject de financiële haalbaarheid voor deze locatiekeuze (zo nodig in uitvoeringsfases) in beeld te brengen, alvorens tot verwerving dan wel uitvoering wordt overgegaan;
 5. Daarbij mee te nemen dat – gezien de € 15 miljoen die nu al beschikbaar is voor een onderdoorgang – er in ieder geval voor 1 maart 2015 zicht is op de realisatie van de eerste onderdoorgang en nadere startactiviteiten voor de aan te leggen Gemeentelijke Verbindingsweg;
 6. Uiterlijk in juni 2014 deze voorkeurslocatie voor de eerste spooronderdoorgang in Borne ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad.
 7. Er niet voor een ‘second best’ alternatief zal worden gekozen omwille van financiële aspecten maar dat in het uiterste geval de aanleg van de GVW zo nodig in ‘financiële fases’ zal worden      uitgevoerd;
 8. Er sprake zal zijn van een burgerparticipatietraject wanneer er moet worden gekozen voor de locatie van de tweede ondertunneling in Borne waarbij ook de optie van verlegging c.q. verdieping van het spoor dient te worden betrokken;
 9. Een voorbereidingskrediet van € 160.000 ter beschikking te stellen voor de voorbereiding van het project en dit krediet ten laste te brengen van de middelen die door de raad op 10 december 2013 ter beschikking zijn gesteld als gemeentelijke cofinanciering van het project “ondertunneling spoorse doorsnijding Borne” op de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (bestaande uit een bedrag van € 2,7 miljoen voor de eerste spooronderdoorgang, waarvan € 2,4 miljoen uit het fonds “Bovenwijkse voorzieningen” en 0,3 miljoen uit de “Reserve beleidsontwikkeling”).

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van GB’90                            De fractie van Borne-Nu                       De fractie van D66

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)