Prettiger wonen en leven in Borne!

Groen is de toekomst

Energie

  • Minder verspilling van energie en groene energie zijn nodig om prettig te blijven leven. Inwoners en bedrijven worden daarom gestimuleerd om actie te nemen. GB90 wil dat zij eerlijk en feitelijk worden geïnformeerd over maatregelen die zij kunnen nemen én over de financiële mogelijkheden voor deze maatregelen. Zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen. Extra aandacht is er voor de groep mensen die moeilijk kunnen investeren in energiebesparende maatregelen.
  • (Sociale) huurwoningen zijn vaak het minst energiezuinig. Voor huurders is het vaak (financieel) niet mogelijk of rendabel om te investeren in energiezuinige maatregelen. Met Welbions worden (hernieuwde) afspraken gemaakt over het toepassen van energiezuinige maatregelen.
  • In het belang van de inwoners van Groningen wil GB90 dat Borne minder aardgas gaat gebruiken. GB90 wil dat de gemeente zich hard maakt voor nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting.
  • GB90 ondersteunt initiatieven voor duurzame energieproductie, waar dit past in de omgeving. Samen met inwoners willen we een plankaart vaststellen met mogelijkheden voor energieparken (o.a. windmolen(s) en zonnepanelen).

Groen

  • Groen blijft groen! GB90 stimuleert initiatieven om het leefklimaat in Borne te verbeteren. Bijvoorbeeld: opruimen/voorkomen zwerfafval, stads(moest)tuinen, bloemenweides, bijenkorven, (groene) speelplekken, etc.
  • GB90 is tegen megastallen. Agrariërs dragen direct bij aan het groene, Bornse landschap. Zij krijgen de ruimte om voluit te ondernemen maar GB90 vindt megastallen niet passend in ons landschap.

Afval

  • GB90 wil restafval terugdringen op basis van het principe “de vervuiler betaalt”. Mensen die zorgen voor minder restafval worden beloond. In omliggende gemeenten zien we dat financiële prikkels helpen om restafval terug te dringen. GB90 wil daarom de gescheiden afvalinzameling monitoren, evalueren en optimaliseren. Dit is goed voor het milieu én de portemonnee van de inwoner.
  • Mestverwaarding is een innovatieve oplossing om het mestprobleem van Twentse boeren duurzaam op te lossen. De provincie wil daarvoor een mestvergister in Zenderen plaatsen. GB90 wil een dialoog met alle betrokkenen om, in overleg met de provincie, tot een voor alle partijen acceptabel resultaat te komen. GB90 wil dat de provinciale oplossing voor de verkeerssituatie in Zenderen onderdeel is van deze dialoog. De mestvergister kan zo indirect een bijdrage leveren aan de verkeersproblematiek in Zenderen.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

  • Bij inkoop, aanbesteding en nieuw beleid van de gemeente is duurzaamheid een belangrijk thema.
  • Nieuwe gemeentelijke en schoolgebouwen worden energieneutraal gebouwd. Bestaande school- en overige gemeentelijke gebouwen worden energiezuiniger.

 

Programma

Het GB90 verkiezingsprogramma is uiteengezet in vijf thema’s (klik op een ander thema voor meer informatie):

Fijn wonen en leven
Kansen voor alle kinderen
Goede zorg voor iedereen
De gemeente verandert mee

 

Het complete verkiezingsprogramma van GB90 vindt u hier