Prettiger wonen en leven in Borne!

Goede zorg voor iedereen

Zorg kan altijd beter

  • GB90 wil dat hulp, zorg en advies goed bereikbaar zijn voor mensen die het nodig hebben. GB90 wil daarom een goed bereikbaar punt in Borne voor alle hulp- en zorgvragen van inwoners. Vanuit dit punt werken diverse organisaties en initiatieven samen om mensen goed en snel te helpen.
  • Voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen is het van belang dat er kwalitatief goede, betaalbare vervoersmogelijkheden zijn die aansluiten bij hun behoeften. GB90 wil een innovatief adequaat klantvriendelijk (aanvullend) vervoerssysteem ontwikkelen.
  • De zorg verandert. Bij hulp en zorg aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking is ons motto: ‘doen wat nodig is’. Regels mogen niet belemmerend werken om de best passende zorg mogelijk te maken.
  • GB90 wil dat jongeren die hulp nodig hebben, ook na hun 18e verjaardag goede hulp en ondersteuning krijgen. GB90 wil daarom dat de overgang van Jeugdzorg naar WMO soepel laten verlopen door het inzetten van ‘verlengde jeugdhulp’. Zo vallen jongeren niet tussen wal en schip.
  • GB90 wil goede mantelzorgondersteuning, waaronder tijdelijk vervanging van mantelzorgers (respijtzorg), zodat mantelzorgers hun soms zware taak kunnen blijven vervullen. Mantelzorg is voor de zorgbehoevende waardevol, vaak comfortabeler en de zorgbehoevende kan langer thuis blijven wonen.

Van zorg naar werk

  • Initiatieven zoals ‘Borne Werkt’ verdienen navolging om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen en/of een zinvolle dagbesteding te geven. Werk, vrijwilligerswerk of een nuttige dagbesteding; het draagt direct bij aan het welzijn van deelnemers. Gelukkige mensen hebben over het algemeen minder zorg nodig.
  • GB90 wil dat de gemeente investeert in de integratie en participatie van statushouders, zodat ze sneller mee kunnen doen aan de Bornse samenleving en aan het arbeidsproces.

Armoede

  • Ook in Borne leven veel mensen in (stille) armoede. Dit leidt tot stress, zorgen en vaak tot meer problemen. Om armoede beter te bestrijden zet GB90 zich in op een beter bereik van de doelgroep. Zeker daar waar het gaat om kinderen. Kinderarmoede is onaanvaardbaar. Daarom wil GB90 een betere voorlichting over het ‘Sociaal Fonds Borne’ (een pakket met diverse ‘armoederegelingen’). Deze voorlichting richt zich op de doelgroep zelf én op organisaties die een signalerende functie hebben. Naast de armoederegelingen wordt er ingezet op een effectieve aanpak van achterliggende problemen.
  • Belangrijke taken bij armoedepreventie zijn het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende organisaties, de doelgroep beter voorlichten, het maatschappelijk bewustzijn vergroten en de doelgroep begeleiden. GB90 vindt dat de gemeente hierin een voortrekkersrol moet nemen en ruimte moet creëren voor deze organisaties.

 

Programma

Het GB90 verkiezingsprogramma is uiteengezet in vijf thema’s (klik op een ander thema voor meer informatie):

Fijn wonen en leven
Kansen voor alle kinderen
Groen is de toekomst
De gemeente verandert mee

 

Het complete verkiezingsprogramma van GB90 vindt u hier