Prettiger wonen en leven in Borne!

Besluit van de gemeente Enschede inzake de samenwerking aangaande de salarisadministratie.

Twentebedrijf

artikel 39 vragen aan het College

College,

Na het afschaffen van de WGR+ wordt binnen de regio gewerkt aan een aangepaste vorm van samenwerking binnen de regio Twente.
Een van de uitgangspunten daarbij is het principe van de “coalition of the willing(s)”.
Uitvoerende taken zouden via het zogenaamde “Twentebedrijf” kunnen worden uitgevoerd.

De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal werk(t)en samen als het gaat om de salarisadministratie en verwerking van deze gemeenten.
De gemeente Enschede heeft inmiddels laten weten deze samenwerking, in ieder geval tijdelijk, te willen beëindigen. De gemeenten Almelo en Hengelo zouden dezelfde stap overwegen.

De fractie van GB’90 heeft daarom de volgende vragen aan het college.

 1. Was het college op de hoogte van het feit dat de gemeente Enschede deze samenwerking wil beëindigen?
 2. Zo ja, sinds wanneer?
 3. Zo nee, komt deze mededeling dan over als een “overval”?
 4. Is het college op de hoogte van de mogelijk voorgenomen beslissingen van de gemeenten Hengelo en Almelo m.b.t. deze samenwerking?
 5. Onderschrijft het college de constateringen van de gemeente Enschede m.b.t. deze specifieke samenwerking welke hebben geleid tot de beslissing van de gemeente Enschede?
 6. Zijn die constateringen ook voor de gemeente Borne van toepassing?
 7. Indien dat zo is, wat is het gevolg van die constateringen, zowel in financiële zin, als organisatorisch?
 8. Wat zijn de gevolgen voor Borne van de beslissing van de gemeente Enschede en de mogelijke beslissingen van de gemeenten Hengelo en Almelo als het gaat om deze specifieke samenwerking?
 9. Wat kunnen volgens uw college de mogelijke gevolgen in bredere zin zijn voor de te vernieuwen samenwerking binnen de regio Twente?
 10. Welke mogelijke stappen is uw college voornemens te zetten als het gaat om deze specifieke vorm van samenwerking?
 11. Zijn er op andere bestaande vormen van samenwerking beslissingen van deelnemende gemeenten (inclusief de gemeente Borne) te verwachten al dan niet gelijk aan de beslissing zoals die van de Gemeente Enschede in dit specifieke dossier?

1 april 2016

De fractie van GB’90

Wim Roetgerink