Prettiger wonen en leven in Borne!

Belastingtarieven 2016

sport

Geacht college,

Op de agenda van de raad van 15 december 2015 staat onder andere het punt “belastingtarieven”(agendapunt 4.10).

Omdat we in de raad hebben afgesproken in de laatste raad van het jaar zoveel mogelijk agendapunten als hamerstuk te behandelen, maar de fractie van GB’90 tóch een opmerking wil plaatsen bij het agendapunt “belastingtarieven”, bezigen wij deze ongebruikelijke  weg.
Indien uw college namelijk bereid is gevolg te geven aan de onderstaande oproep, kan het agendapunt “belastingtarieven” voor de fractie van GB’90 inderdaad als hamerstuk worden
behandeld.

Waar gaat het om:
In de communicatie rondom de (verhoogde) belastingtarieven hebt u aangegeven dat de lastendruk voor de inwoners van Borne per saldo niet stijgt omdat de afvalstoffenheffing wordt verlaagd in 2016.
Dat geldt weliswaar voor (pariculiere) inwoners maar niet voor alle overige in Borne gevestigde instellingen. Onder die instellingen vallen o.a. de sportverenigingen.
Veel sportverenigingen betalen geen afvalstoffenheffing aan de gemeente Borne, maar hebben een eigen regeling getroffen waar het afval betreft.
De sportverenigingen hebben bij een schrijven aan de gemeenteraad van Borne aangegeven dat de voorgestelde en in de raad van 15 december 2015 definitief vast te stellen OZB-verhoging problemen kan geven bij de continuering van de voor deze verenigingen geldende doelstellingen.
Uw college heeft desgevraagd aangegeven dat er geen gedifferentieerd beleid mogelijk is als het gaat om de OZB-tarieven. De raad heeft daarop bij de begroting ingestemd ingestemd met de door u voorgestelde generieke  OZB-verhoging.
Nu de bedoelde verenigingen evenwel niet op het door u bedoelde voordeel van de verlaagde afvalstoffenheffing kunnen rekenen, geldt voor die verenigingen niet de door u aangegeven  gelijkblijvende lastendruk.
Het verzoek van de fractie van GB’90 is dan ook of u bereid bent, waar nodig in overleg te treden met de bedoelde verenigingen teneinde te voorkomen dat er ongewenste probleemsiuaties zouden kunnen onstaan bij deze verenigingen, met name nu het door aangegeven van een verlaagde afvalstoffenheffing voor deze verenigingen niet van toepassing is.

Indien uw college bereid is te voldoen aan deze oproep, kan de fractie van GB’90 als hamerstuk instemmen met het agendapunt “belastingtarieven”.

Namens de fractie van GB’90

W. A.M. Roetgerink